Retningslinjer for menneskerettigheter

FORMÅLET MED RETNINGSLINJENE

Trex Company, Inc. («Trex») tror på grunnleggende standarder som understøtter vårt fokus på verdi og respekt for våre ansatte, våre forretningspartnere, våre kunder og våre lokalsamfunn. Vi benytter disse retningslinjene for menneskerettigheter i hele virksomheten for å vise våre verdier knyttet til arbeidsforhold og menneskerettigheter, og for å understreke vår filosofi for hvordan vi drifter virksomheten. Trex overholder alle gjeldende nasjonale lover og internasjonale traktater som angår menneskerettigheter, sosiale rettigheter og arbeidsrettigheter, i samsvar med prinsippene i FNs menneskerettserklæring.

Alle ansatte skal følge disse retningslinjene, som er allment tilgjengelig på nettstedet vårt og kommuniseres internt til alle våre ansatte. Ledelsen oppmuntrer ansatte til å forstå disse retningslinjene samt alle lover knyttet til dem. Manglende samsvar, avhengig av omstendighetene, kan resultere i alvorlige disiplinærtiltak, opptil og inkludert oppsigelse.

Trex ønsker å samarbeide med partnere – kunder, leverandører og entreprenører – som deler samme fokus på menneskerettigheter som vi gjør.

MANGFOLD OG DISKRIMINERING

Trax praktiserer likestilling, og forbyr diskriminering basert på rase, farge, religion, kjønn, opprinnelse, alder, funksjonshemming, veteranstatus, graviditet, seksuell legning, kjønnsidentitet eller -uttrykk, eller andre grunner som forbys ifølge loven. Dessuten anerkjenner Trex spesielt fordelene med mangfold og inkludering og behovet for å respektere og beskytte rettighetene til kvinner og minoritetsgrupper.

FORBUD MOT TRAKASSERING OG DISIPLINÆRPRAKSIS

Trex er fokusert på å behandle ansatte med respekt og verdighet, samt å tilby en arbeidsplass som er fri for seksuell trakassering og annen utillatelig trakassering. Vi tolererer ikke trakassering av ansatte fra ledere eller medarbeidere. Vi forsøker også å beskytte ansatte mot trakassering fra ikke-ansatte på arbeidsplassen. Det forventes at alle Trex-ansatte behandler sine medarbeidere og ansatte blant våre kunder og leverandører med verdighet og respekt. Vi har en nulltoleranse for psykologisk, fysisk, seksuelt eller verbalt misbruk, intimidasjon og legemsstraff.

KOMPENSASJON OG ARBEIDSTID

Som en arbeidsgiver som likestiller alle, er Trex forpliktet til å gi alle våre ansatte rettferdig og lik lønn

BARNE- OG TVANGSARBEID

Trex ansetter ingen under 16 år. Arbeidere under 18 år skal ikke utføre farlig arbeid. Dersom unge arbeidere er underlagt lover om obligatorisk utdanning, skal de kun jobbe utenom skoletiden og skal ikke jobbe på kveldstid.

Trex tillater ingen arbeidspraksis som benytter fengsels-, slave-, tvangs- eller kontraktstjenerarbeid i virksomheten vår, og vil ikke være noen del av annet tvangsarbeid som menneskesmugling.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Trex streber etter å kunne tilby et trygt og sikkert arbeidsmiljø for å beskytte våre ansatte, produkter, materialer, utstyr, systemer og informasjon. Trex vil tilby et trygt og sunt arbeidsmiljø som overholder alle gjeldende lover som angår helse og sikkerhet på arbeidsplassen. I tillegg vil effektive tiltak innføres for å forebygge helse- og sikkerhetshendelser og arbeidsskader og/eller sykdom. Vi har fokus på en kontinuerlig forbedring av våre produkter og prosesser for å minimere avfall og beskytte miljøet. Vi samarbeider også med våre leverandører for å redusere miljøbelastningen over hele forsyningskjeden. I tillegg anerkjenner Trex retten til vann som en grunnleggende menneskerettighet.

BESKYTTE ANSATTES PERSONVERN

Trex har fokus på å verne om de personopplysningene vi innehar om våre ansatte. Ansattes personopplysninger skal kun brukes som relatert til vår virksomhet og for å tilby fordeler til våre ansatte. Trex har innført sikkerhetsanordningen for å sørge for at personopplysninger er beskyttet mot ikke-autorisert tilgang og deling, herunder begrensning av slike opplysninger til enkeltpersoner med et legitimt forretningsformål.

ORGANISASJONSRETT

Trex anser sine relasjoner med ansatte som gode. Selv om vi ikke tror at ansatte trenger en tredjepart mellom seg selv og Trex, anerkjenner vi at våre ansatte har rett til å velge hvilke, hvis noen, organisasjoner de vil være en del av.

FORVENTNINGER TIL VÅRE LEVERANDØRER

Trex’ innkjøpsavdeling er ansvarlig for å sørge for at kjøp foretas fra kilder som benytter en etisk og ansvarlig forretningspraksis. Vi gjennomfører vurderinger av leveringskjeden når dette regnes for å være nødvendig i lys av betydningen av kjøpet og forretningsmuligheten. Vurderinger inkluderer personlig gjennomgang og omvisning på driftsanlegg og dekker leverandørkvalitet, arbeidspraksis, overholdelse av myndighetens forskrifter og sikkerhet.

VEILEDNING OG RAPPORTERING FOR ANSATTE

Trex ønsker å skape arbeidsplasser hvor en åpen og ærlig kommunikasjon blant alle ansatte er verdsatt og respektert. Vi forplikter oss til å overholde gjeldende arbeids- og ansettelseslover overalt hvor vi driver vår virksomhet. Vi sørger også for at ansatte er klar over disse retningslinjene ved hjelp av opplæring. Ansatte som har spørsmål angående disse retningslinjene eller ønsker å rapportere et mulig brudd på retningslinjene i all fortrolighet, skal kontakte den lokale ledelsen, HR-avdelingen eller den juridiske avdelingen med sine spørsmål og/eller bekymringer. Ansatte kan også rapportere mistenkte brudd på retningslinjene via Trex Governance Hotline (800-719-4916). Verken motforholdsregler eller represalier vil gjennomføres mot ansatte som melder en bekymring under disse retningslinjene. Trex vil undersøke, gjennomgå og svare på ansattes bekymringer, og vil innføre hensiktsmessige korrigerende tiltak som en reaksjon på eventuelle brudd. Disse retningslinjene er i tråd med Trex’ retningslinjer for atferd og etisk oppførsel.